Ruchomości po likwidacji zakładów mięsnych

78160 zł

Opis

Syndyk masy upadłości Zakładów Mięsnych „EKOSŁAWA” sp. z o.o. sprzeda
ruchomości według załączonego wykazu (oferta łączna)
z wolnej ręki w drodze konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę,
nie niższą niż 78 160,00 zł netto
Do podanej ceny doliczony zostanie podatek VAT 23%.
Lokalizacja oferowanych ruchomości: Sława (województwo lubuskie).
Oferty należy składać na adres syndyka:
Julita Kolasa-Kuczek
syndyk masy upadłości
Mirocin Górny 26
67-120 Kożuchów
z dopiskiem „ ruchomości - EKOSŁAWA ” do dnia 19 lipca 2024 r.
Oferta winna zawierać:
1) imię i nazwisko, firmę lub nazwę oferenta,
2) określenie statusu prawnego oferenta,
3) jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru – odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej (CEIDG),
4) adres zamieszkania lub siedziby oferenta,
5) oferowaną cenę nabycia (nie niższą niż cena wywoławcza),
6) w przypadku osób fizycznych – oświadczenie, o którym mowa w § 7 Regulaminu,
7) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz akceptacją tego stanu i brakiem możliwości zgłaszania w przyszłości jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
8) oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem sprzedaży i brakiem zastrzeżeń co do jego treści
9) oświadczenie o akceptacji warunków Umowy sprzedaży, której treść stanowi Załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu
10) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu,
11) dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
Do oferty powinno zostać załączone potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 7 816,00 zł (siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych), ze wskazaniem w tytule przelewu „WADIUM – Ruchomości” oraz danymi oferenta, dokonanej na rachunek masy upadłości Zakładów Mięsnych Ekosława sp. z o.o. w upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 81 1090 1290 0000 0000 2902 8983. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy, o ile takie wystąpią, ponosi w całości nabywca.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2024 r.
Syndyk zastrzega możliwość dodatkowej licytacji, która odbędzie się w formie mailowej albo telefonicznej w dniu rozpatrzenia ofert. Brak możliwości kontaktu z oferentem wyklucza jego udział w dodatkowej licytacji i możliwość podwyższenia oferty złożonej w konkursie.
O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta.
Syndyk jest uprawniony do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podawania przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży i stanowi zaproszenie do składania ofert. Szczegółowe warunki uregulowane zostały w Regulaminie konkursu.
W sprawach dotyczących ruchomości oraz Regulaminu konkursu, osoby zainteresowane mogą kierować pytania do syndyka masy upadłości na adres e-mail: kancelaria@consensus-odszkodowania.pl lub telefonicznie pod numerem 535 112 113.
Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się ze stanem technicznym,
faktycznym i prawnym oferowanego do sprzedaży mienia oraz ich akceptacją.
Nabywca przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art.313 §1 PU) i że wyłączone zostaje prawo odstąpienia od umowy po jej zawarciu jak i prawa z rękojmi za wady (art.558 §1 k.c., art.879 k.p.c.).

Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Pani Julita-Kolasa Kuczek

June 26, 2024 10:25
Telefon kontaktowy: 535112113
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wrybniku.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Autor ogłoszenia

Pani Julita-Kolasa Kuczek

June 26, 2024 10:25

Lokalizacja

Sława, Polska

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj
Loading...